Diurut dengan metode abjad hija’iyyah.

 

Tahqiq (التحقيق)

Tahqiq adalah: menetapkan masalah dengan dalil-dalilnya.

 

Tahrif (التحريف)

Tahrif artinya: mengubah lafazh.

 

Tahdzir (التحذير)

Tahdzir artinya: memberikan peringatan kepada sesuatu untuk diwaspadai.

 

Tadabbur (التدبر)

Tadabbur adalah: menghayati penghujung yang baik dari sesuatu.

 

Tarji’ fil adzan (الترجيع في الأذان)

Tarji’ fil adzan adalah: merendahkan bacaan dua kalimat syahadat ketika adzan kemudian mengulanginya dengan suara keras.

 

Tarikah (التركة)

Tarikah adalah: harta milik seseorang yang bersih dari haq-haq orang lain. Atau murni milik sendiri.

 

Taslim (التسليم)

Taslim artinya tunduk kepada perintah Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarang-Nya.

 

Tathawwu’ (التطوع)

Tathawwu’adalah: segala sesuatu yang disyariatkan, sebagai tambahan dari yang wajib. Dikenal pula dengan istilah ‘sunnah’ atau ‘mustahab’.

 

Ta’zir (التعزير)

Ta’zir adalah: hukuman di luar had yang berlaku secara syariat. Biasanya dari penguasa untuk menghukum pelaku amoral.

 

Tafsir (التفسير)

Tafsir dalah: penjelasan dari sebuah ayat, perihalnya, kisah-kisahnya, dan sebab musabab turunnya.

 

Tafakkur (التفكر)

Tafakkur artinya pencerahan hati yan gmelihat kepada sisi baik dan jeleknya, serta manfaat dan bahayanya.

 

Taqlid (التقليد)

Taqlid artinya: menerima ucapan orang lain tanpa berdasar kepada hujjah dan dalil.

 

Taqdir (التقدير)

Taqdir adalah: ketentuan setiap makhluk sesuai dengan batas-batas yang telah ditetapkan, baik berupa kebaikan atau keburukan, kemanfaatan atau bahaya, dan yang lainnya.

 

Taqwa (التقوى)

Taqwa artinya: beribadah kepada Allah dengan merealisasikan apa-apa yang diperintahkan-Nya serta meninggalkan apa-apa yang dilarang-Nya.

 

Talbis (التلبيس)

Talbis adalah: menampakkan ataupun menyembunyikan sesuatu yang bukan hakikat sebenarnya.

Allahu a’lam.

===============================================

 

Pilih huruf awalan: (afwan,linknya belum lengkap)

خ
ح
ج
ث
ت
ب
أ
ص
ش
س
ز
ر
ذ
د
ق
ف
غ
ع
ظ
ط
ض
 ي
ه
و
ن
م
ل
ك

 

===============================================

 

Referensi:

  • At-Ta’rifat, Imam al-Jurjani
  • Sumber lain

 

Catatan Alpasimiy

Lihat revisi: https://wp.me/p8ciw5-10O

Copas harap menyertakan sumber, sewaktu-waktu mungkin ada perubahan 

Bagikan Komentarmu