Diurut dengan metode abjad hija’iyyah.

 

Ibahah (الإباحة)

Ibahah adalah: bolehnya melakukan sesuatu sesuai keinginan fa’il (subjek).

 

Atsar (الأثر)

Atsar memiliki tiga makna. Pertama: Hasil dari sesuatu. Kedua: Bermakna tanda. Ketiga: Bermakna bagian.

 

Itsbat (الإثبات)

Itsbat artinya: Memberikan keputusan akan tetapnya sesuatu.

 

Itsm (الإثم)

Itsm atau dosa adalah: apa-apa yang harus kita jauhi secara syariat maupun secara tabi’at.

 

Ijma’ (الإجماع)

Ijma’ adalah: Kesepakatan para mujtahid dalam perkara agamanya.

 

Ijtihad (الاجتهاد)

Ijtihad adalah: mengutarakan segala kemampuan untuk menemukan suatu hukum syar’i.

 

Ihtiyath (الاحتياط)

Ihtiyath artinya: menjaga diri agar tidak terjatuh kepada dosa.

 

Ihsan (الإحسان)

Ihsan adalah: Merealisasikan penghambaan yang sebenar-benarnya karena meyakini bahwa Allah selalu melihat dan mengawasinya. Oleh karena itulah Rasulullah -shallallahu ‘alaihi wasallam mengatakan “Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa melihatnya maka sesungguhnya Dia melihatmu”.

 

Ikhlas (الإخلاص)

ikhlas artinya: membersihkan amalan dari segala hal yang bisa merusaknya. Perbedaan antara ikhlas dan jujur adalah: Kejujuran itu adalah ushul (pokok) sementara ikhlas itu adalah cabang.

 

Ada’ (الأداء)

Ada’ adalah: memenuhi kewajiban pada waktunya. Ada’ terbagi dua, kamil dan naqish. Ada’ yang kamil (sempurna) seperti orang yang shalat bersama imam. Ada’ naqish (kurang) seperti orang yang shalat munfarid atau masbuq.

 

Adab (الأدب)

Adab artinya: kewaspadaan diri terhadap segala bentuk kekeliruan.

 

Adzan (الأذان)

Adzan adalah: pemberitahuan akan masuknya waktu shalat dengan lafazh-lafazh yang telah diketahui secara riwayat.

 

Irhash (الإرهاص)

Irhash adalah: beberapa keajaiban yang ada pada diri Nabi -shallallahu ‘alaihi wasallam sebelum beliau diutus.

 

Azali (الأزلي)

azali artinya: Perihal yang tidak diawali dengan ketidak-adaan (sesuatu yang tidak memiliki permulaan).

 

Azariqah (الأزارقة)

Azariqah adalah: para pengikut Nafi’ bin Azraq. Mengkafirkan Ali dan menganggap Ibnu Muljim sebagai pihak yang benar.

 

Istisqa (الاستسقاء)

Istisqa adalah: memint hujan pada masa-masa kekeringan.

 

Istidlal (الاستدلال)

Istidlal artinya: menetapkan dalil untuk sesuatu yang berkenaan dengannya.

 

Istighfar (الاستغفار)

Istighfar artinya: meminta ampunan kepada Allah.

 

Istihsan (الاستحسان)

Istihsan adalah: meninggalkan qiyas dan mengambil apa yang lebih bisa ditolerir bagi manusia.

 

Istihadhah (الاستحاضة)

Istihadhah adalah: darah yang keluar dari wanita kurang dari tiga hari, atau lebih dari sepuluh hari pada haidh, dan dari empat pulu hari pada nifas.

 

Istiqamah (الاستقامة)

  • Berkesinambungan (konsekuen)
  • Lawan dari menyimpang
  • Berkelanjutannya seorang hamba di atas jalan   peribadatan dengan petunjuk syar’i dan hati nurani.

 

Istidraj (الاستدراج)

Istidraj adalah: Allah membiarkan seorang hamba melampiaskan segala kehendaknya waktu demi waktu sampai akhir hayatnya, yang nantinya akan diganjar dengan petaka dan siksa.

 

Istinbath (الاستنباط)

Istinbath adalah: berusaha mengeluarkan berbagai arti atau makna dari nash-nash, tanpa mempertimbangkan akal.

 

Islam (الإسلام)

  • Islam adalah: tunduk dan patuh kepada segala apa yang datang dari Nabi -shallallahu ‘alaihi wasallam.
  • Islam adalah: berserah diri kepada Allah dengan tauhid (mengesakan-Nya), tunduk pasrah kepada-Nya dengan ketaatan, serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan.

 

Israf (الإسراف)

Israf adalah: melampaui batas dalam mengeluarkan harta.

 

Asyhurul Haram (الأشهر الحرم)

Asyhurul Haram atau bulan-bulan haram adalah: sebutan untuk bulan yang empat, yaitu Rajab, Dzulqa’dah, Dzulhijjah, dan Muharram.

 

Ushul fiqh (أصول الفقه)

Ushul fiqh adalah: Ilmu yang mengejarkan tentang qaidah-qaidah yang berhubungan dengan fiqih.

 

ِAdhiyah (الأضحية)

ِAdhiyah adalah: sebutan untuk hewan yang akan disembelih pada hari-hari nahr (kurban) dengan niat taqarub kepada Allah.

 

I’tikaf (الاعتكاف)

I’tikaf adalah: menetap beberapa waktu di masjid jamik dengan niat.

 

Ifrath (الإفراط)

Ifrath artinya sikap berlebihan dalam menyikapi sesuatu. Lawan dari Tafrith.

 

Allah (الله)

Nama yang mengandung arti sesembahan yang haq dan padanya mencakup semua makna asmaul husna.

 

Amar ma’ruf (الأمر بالمعروف)

Amar ma’ruf artinya: memberikan bimbingan kepada jalan petunjuk dan jalan keselamatan.

 

Inabah (الإنابة)

Inabah artinya: Rujuk dari kelalaian kepada mengingat Allah, dan dari kekakuan kepada ketundukan.

 

Infaq (الإنفاق)

Infaq artinya: mengeluarkan harta untuk suatu kebutuhan.

 

Iman (الإيمان)

Iman adalah: keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan. Iman bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan.

————————-

Allahu a’lam.

===============================================

Pilih huruf awalan: (afwan,linknya belum lengkap)

خ
ح
ج
ث
ت
ب
أ
ص
ش
س
ز
ر
ذ
د
ق
ف
غ
ع
ظ
ط
ض
 ي
ه
و
ن
م
ل
ك

 

===============================================

 

Referensi:

  • At-Ta’rifat, Imam al-Jurjani
  • Sumber lain

 

Catatan Alpasimiy

Lihat revisi: https://wp.me/p8ciw5-10O

  Copas harap menyertakan sumber, sewaktu-waktu mungkin ada perubahan