​🇸🇦_═══════▫══════_🇲🇨

📮 https://t.me/salafysolo/5799

        ═══════▫══════
🌅 *NAPAK TILAS SEJARAH BERDIRINYA KERAJAAN ARAB SAUDI* 🇸🇦
Oleh: Ustadz Qomar Z.A, Lc
📝Sejarah berdirinya Kerajaan Saudi tidak terlepas dari peran 2 tokoh utama  yaitu Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad bin Su’ud. Kedua tokoh inilah yang menjadi pondasi berdirinya Kerajaan Arab Saudi.
*Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab*
✅Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman dilahirkan tahun 1115 H atau 1703 M. Beliau berasal dari sebuah  keluarga yang sangat agamis. Bapak beliau adalah seorang Qadhi (hakim syar’i) di Uyainah dan Huramila’, begitu pula Kakek beliau Sulaiman adalah seorang ulama yang sempat memiliki sebuah karya tulis yang membahas sebuah permasalahan bertemakan ibadah  haji. Di antara kakek-kakek  beliau  yang kesekian yang terkenal sebagai seorang ulama pula adalah yang bernama Abdul Qadir bin Buraid salah seorang ulama hambali. Begitu pula kakek beliau Ahmad bin Muhammad bin Musrif pernah menjadi Qadhi di Najd.
⬆Tumbuhnya beliau dalam keluarga yang sangat perhatian dengan agama ini memberi pengaruh yang sangat besar terhadap keagamaan dan kepribadian beliau. Pada usia 10 tahun atau kurang, beliau telah menghafal Al Quran. Pada usia 13 tahun beliau menikah. Sehingga kehidupan beliau semakin tenang dalam keadaan semangat menuntut ilmu tetap kokoh, sampai-sampai ayah beliau terkagum-kagum dengan putranya. Bahkan ayah beliau pernah mengatakan,” Sungguh aku banyak mengambil faedah ilmiah dari anakku.” Dalam keadaan ayah beliau adalah seorang ulama.
📚Perkembangan keilmuan beliau terus bertambah. Berbagai buku-buku beliau baca. Sampai pada akhirnya beliau mengikuti ibadah haji dan bertemu dengan para ulama di negeri Hijaz. Pada ibadah haji yang pertama beliau begitu terkesan dengan perkumpulan kaum muslimin yang begitu banyak dan bertemu dengan beberapa ulama, diantaranya adalah Syaikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif an Najdiy. Beliau begitu terkesan dengan Syaikh bin Ibrahim An Najdiy ini sehingga beliau pun banyak mengambil ilmu darinya.
🕋Sepulang menunaikan ibadah haji, tumbuh rasa rindu beliau kepada negeri Hijaz (Madinah dan Mekah) sehingga kemudian beliau pun kembali ke Madinah untuk menuntut ilmu. Beliau kembali bertemu dengan syaikh Abdullah bin Ibrahim An Najdiy. Syaikh Abdullah bin Ibrahim adalah seorang ulama yang sangat mumpuni terutama dalam bidang akidah dan sangat mengetahui keadaan negeri Uyainah, asal Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau pun sangat menekankan  kepada Syaikh Muhammad bin Abdullah Wahab untuk mempelajari bab tauhid dan akidah. Beliau mengarahkan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab muda untuk mempelajari kitab-kitab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qoyyim.
🎯Suatu saat Syaikh Abdullah bin Ibrahim berkata kepada muridnya ini,” Maukah aku perlihatkan kepadamu persenjataan yang aku persiapkan? Mari masuk!” Maka masuklah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Setelah masuk, maka terlihatlah sebuah perpustakaan yang besar yang berisi buku-buku yang begitu banyak. Beliau berkata, “ Inilah senjata. Engkau harus mempelajari  buku-buku ini!” Ini menunjukkan betapa semangatnya sang guru; di sisi lain ini juga menjadikan semakin kuat  semangat Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab untuk terus menuntut ilmu.
🕌Di Madinah, beliau juga bertemu dengan Syaikh Muhammad Hayah al Sindiy seorang ulama hadis yang ahli di bidang hadis dan mempunyai beberapa karya di bidang hadis. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab pun banyak mengambil ilmu dari Syaikh Muhammad Hayah al Sindiy. Setelah beberapa saat menuntut  ilmu di Madinah kemudian beliau pulang ke negerinya.
📌Akan tetapi keinginannya untuk menuntut ilmu belum lah pupus. Apalagi ketika melihat betapa banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di negeri beliau, menjadi tambah kuat keinginan beliau untuk melanjutkan menuntut ilmu. Maka beliau pun melanjutkan perjalanan menuntut ilmu ke Bashrah. Di sana beliau belajar dari beberapa guru di antaranya  seorang ulama Syaikh Al Majmu’i.
⏩Di Basrah ini pulalah beliau menulis sebuah kitab yang kita kenal sebagai Kitabut Tauhid. Beliau menulis kitab ini karena melihat kondisi Irak  yang tidak jauh berbeda dengan keadaan di Najd yang saat itu banyak terjadi kesyirikan. Beliau menulis kitab ini sebagai bentuk kecemburuan terhadap Islam dan kaum muslimin. Kecemburuan yang memunculkan upaya untuk membenarkan akidah kaum muslimin.
🌐Setelah dari Bashrah beliau pulang kembali ke negeri Najd. Sebelum kemudian kembali melanjutkan rihlahnya dalam menuntut ilmu  ke negeri Ahsa’. Di sana beliau belajar kepada Syaikh Abdullah bin Fairuz sebelum akhirnya pulang kembali ke Uyainah.
_…bersambung_ [insya Allah]
*Sumber:* 

~Majalah Qudwah Edisi 30 Vol 3 1436H/2015M

~http://serambiharamain.com/napak-tilas-sejarah-berdirinya-kerajaan-arab-saudi/
🌅@salafysolo

╚══════ 🔎📚