TAHUN 21 HIJRIYAH
–Wafatnya Kholid bin Walid. Keutamaan: Digelari sebagai Pedang Allah, Pahlawan islam, ahli dalam strategi perang, dll.
–Terjadinya perang Nahawand
–Wafatnya An Nu’man bin Miqron sebagai Syuhada
–Wafatnya al ‘Ala’ bin al Hadhromi

TAHUN 22 HIJRIYAH
–Penaklukan negeri Adzrabijan (Azerbaijan: nama satu negara yang terletak di perbatasan eropa-asia) oleh Sahabat Mughiroh bin Syu’bah
–Pembukaan kota Nahawand (di daerah Iran) secara damai
–Pembukaan negeri Jurjan (salah satu daerah di Iran)

TAHUN 23 HIJRIYAH
–Wafatnya Qotadah bin Nu’man, ahlul badr. Umar bin Khathab turun langsung ke liang kuburnya untuk memakamkannya.

–Syahidnya Umar bin Khatab Radhiallahu ‘Anhu (pada penghujungbulan Dzulhijah). Beliau ditikam oleh Abu Lu’lu, seorang majusi, budak milik Mughirah bin Syu’bah ketika sedang mengimami kaum muslimin dalam sholat subuh.

TAHUN 24 HIJRIYAH
–Pemakaman jenazah Umar bin Khathab (pada awal bulan Muharam). Beliau dimakamkan di rumah Aisyah, di samping kubur Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam dan Abu Bakr yang sebelumnya Aisyah telah ‘mengkapling’ tempat itu untuk dirinya. Aisyah berkata, “Dahulu aku telah bercita–cita agar aku dimakamkam di tempat itu. Namun hari ini aku utamakan di (Umar) untuk dimakamkan di sana.”
–Utsman bin Affan dibai’at sebagai Khalifah ke–3
–Wafatnya Suroqoh bin Malik

TAHUN 25 HIJRIYAH
–Terjadinya perlawanan oleh penduduk Roiy, kemudian diperangi oleh pasukan Abu Musa al Asy’ari
–Terjadinya perlawanan oleh penduduk Iskandariyah, kemudian diperangi oleh Amr bin Ash.

TAHUN 26 HIJRIYAH
–Penambahan bangunan masjidil harom oleh Utsman bin Affan
–Penaklukan daerah Sabur oleh Utsman bin Abil Ash
–Kelahiran Abdul Malik bin Marwan

TAHUN 27 HIJRIYAH
–Muawiyah bersama pasukannya mengarungi lautan untuk bertempur ke Qubrus (sebagaian menyebutkannya pada tahun 28 H)
–Wafatnya Ummu Harom bintu Milhan, istri Ubadah bin Shomit

TAHUN 28 HIJRIYAH
–Perlawanan oleh Adzrabijan lalu diperangi oleh pasukan al Walid bin Uqbah.

TAHUN 29 HIJRIYAH
–Penaklukan kota Isthakhar oleh Abdullah bin Amir bin Kariz
–Wafatnya Ubaid bin Ma’mar bin Utsman at Taimiy dalam pertempuran tersebut
–Utsman menurunkan Abu Musa dari jabatannya di Bashroh

TAHUN 30 HJRIYAH
–Penaklukan Khurosan dan Persi oleh Ibnu Amir
–Penaklukan Sijistan oleh Ziyad bin ar Robi’ al Haritsiy

 

Wallahu A’lam bishowab….
===============================
Maroji:
*AL ‘IBAR Al Imam Adz Dzahabi
*TARIKH AL ISLAM Imam Adz Dzahabi
*SIYAR A’LAMIN NUBALA Imam Adz Dzahabiy

http://appsalafy.salafymedia.com

Bagikan Komentarmu