TAHUN 51 HIJRIYAH
–Wafatnya sahabat ahli Badr, Abu Ayyub al Anshoriy
–Wafatnya Jarir bin Abdillah al Bajali (menurut pendapat yang shahih)
–Wafatnya Ummul Mu’minin, Maimunah bintu al Harits al Hilaliyah

TAHUN 52 HIJRIYAH
–Wafatnya Imron bin Husain, Abu Nujaiyd. Masuk islam pada tahun khoibar
–Wafatnya Ka’ab bin Ujroh al Anshoriy (menurut sebagian pendapat pada tahun 51 H). Beliau termasuk sahabat Bai’aturridwan
–Wafatnya Abu Bakroh ats Tsaqofiy, Nufai’ bin al Harits (menurut sebagian pendapat)

TAHUN 53 HIJRIYAH
–Wafatnya Fadholah bin Ubaid al Anshoriy, Qodhi di negeri Damaskus. Beliau adalah sahabat terkecil yang menyaksikan perjanjian Hudaibiyah.
–Wafatnya Abdurahman bin Abi Bakr as Siddiq
–Wafatnya al Amir Ziyad bin Abihi
–Wafatnya Amr bin Hazm al Anshoriy (menurut sebagian pendapat)
–Wafatnya Fairuz ad Dailamiy, pembunuh nabi palsu, al Aswad al ‘Ansiy

TAHUN 54 HIJRIYAH
–Wafatnya Usamah bin Zaid bin Haritsah (menurut pendapat yang rojih). Beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Ibunya adalah Ummu Aiman, wanita yang dulu pernah mengasuh Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam di masa kecil.
–Wafatnya Tsauban maula Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam
–Wafatnya Jubair bin Muth’im bin ‘Adiy (menurut pendapat yang rojih). Beliau masuk islam seusai perang Badr.
–Wafatnya Hasan bin Tsabit al Anshoriy, sang penyair
–Wafatnya Abdullah bin Anis al Juhani, salah satu sahabat yang ikut dalam al Aqobah.
–Wafatnya Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Beliau masuk islam pada saat pembukaan kota Makkah. Beliau pernah memerdekakan 100 orang budak pada masa jahiliyah dan 100 orang pula pada masa islam.
–Wafatnya Abu Qotadah al Anshoriy, al Harits bin Rib’iy. Termasuk sahabat yang ikut pada perang Uhud

TAHUN 55 HIJRIYAH
–Wafatnya Sa’d bin Abi Waqqosh, termasuk dari 10 sahabat pemetik janji syurga
–Wafatnya Abul Yasar, Ka’ab bin Amr al Anshoriy. Beliau adalah sahabat yang menangkap al Abbas bin Abdil Muthalib pada perang Badr
–Wafatnya al Arqom bin Abil Arqom (menurut beberapa pendapat). Beliau termasuk As Sabiqunal Awwalun

Wallahu A’lam bishowab….
===============================
Maroji:
*AL ‘IBAR Al Imam Adz Dzahabi
*TARIKH AL ISLAM Imam Adz Dzahabi
*SIYAR A’LAMIN NUBALA Imam Adz Dzahabiy

 

http://appsalafy.salafymedia.com

Bagikan Komentarmu