TAHUN 66 HIJRIYAH
-Datangnya wabah penyakit di Mesir
-Wafatnya Zaid bin Arqam al Anshari Radhiallahu ‘Anhu (menurut pendapat lain: 68 H). Beliau pernah mengikuti perang bersama Rasulullah Shallallhu ‘Alaihi Wasallam sebanyak 17 kali peperangan.
-Wafatnya Jabir bin Samurah di Kufah (Menurut pedapat lain: 74 H)

TAHUN 67 HIJRIYAH
-Peperangan Khozir, yaitu pertempuran yang terjadi oleh ahli Syam dengan jumlah 40.000 pasukan. Pertempuran dimenangkan oleh pihak Ibrohim al Asytar. Mereka berhasil membunuh para pembesar musuh, yakni: Abdullah bin Ziyad bin Abihi, Husain bin Numair yang dahulu telah membolkade Abdullah bin Zubair dan Syurohbil bin Dzul Kila’. Kepala-kepala mereka dipenggal kemudian dipamerkan di Mekah dan Madinah.

-Wafatnya Adi bin Hatim Radhiallahu ‘Anhu (pendapat lain: 68 H) pada umur 120 tahun. Beliau masuk islam pada tahun ke-7 H.

TAHUN 68 HIJRIYAH
-Wafatnya Abu Syuraih al Khuza’i al Ka’biy. Masuk islam sebelum Fathu Makkah
-Wafatnya Abu Waqid al Laitsiy di Mekah. Beliau termasuk yang menyaksikan Fathu Makkah. Wafat pada umur Tujuh Puluhan tahun.
-Wafatnya Sang pembimbing umat dan Hibrul ummah, Abdullah bin al Abbas sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Tha’if pada umur 71 tahun. Keutamaan beliau sangat banyak, di antaranya: Termasuk keluarga nabi, Turjuman Al-Qur’an, ulama sahabat dll. Muhammad al Hanafiy turut mengurus jenazahnya.

-Ibnu Zubair memecat saudaranya Mush’ab dan mengangkat Ibnu Hamzah

TAHUN 69 HIJRIYAH
-Terjadinya wabah penyakit al Jarif di Bashrah. Berkata al Mada’ini :Telah mengatakan kepadaku seorang yang menyaksikan al Jarif, “Wabah tersebar selama tiga hari. Setiap harinya ada sekitar 70.000 orang yang meninggal.” Wallahu A’lam.
Diriwatkan oleh Khalifah dari Abu al Yaqzhan, dia berkata: “Telah meninggal 70 orang putra Anas bin Malik pada saat wabah al jarif.” Wallahu A’lam.
Tidak ada yang tersisa dari penduduk negri kecuali sedikit. Ibnu Amir berdiri di mimbar ketika khutbah Jum’at dan tidak ada yang hadir kecuali hanya tujuh orang dari kalangan pria dan wanita. Beliau berkata, “Kemana jama’ah masjid ini?” mereka menjawab, “Di bawah tanah wahai Amirul Mu’minin.”
– Wafatnya al Qadhi Bashrah Abul Aswad ad Du’aliy Sang pencetus ilmu nahwu pertama kali.
-Wafatnya Qabishah bin Jabir al Asadiy di Kufah, seorang yang fasih dan memiliki pemahaman kuat.
-Ibnu Zubair kembali mengangkat Mush’ab di Iraq dan memecat Ibnu Hamzah.

TAHUN 70 HIJRIYAH
-Wafatnya Ashim bin Umar bin Khatab. Beliau dilahirkan di saat Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam masih hidup.

TAHUN 71 HIJRIYAH
-Wafatnya Abdullah bin Abi Hadrad al Aslamiy. Beliau termasuk salah satu yang ikut pada bai’at di bawah pohon (bai’at Ridwan)

TAHUN 72 HIJRIYAH
-Wafatnya al Bara bin Azib sahabat dekat Ibnu Umar Radhiallahu ‘Anhum
-Wafatnya Ma’bad bin Khalid al Juhani. Beliau adalah orang yang memegang panji untuk kaum Juhainah pada fathu makah.
-Wafatnya Ubaidah bin Umar bin as Salmaniy al Kufiy (menurut pendapat yang kuat). Beliau adalah orang yang faqih, mufti, murid dari Ali dan Ibnu Mas’ud. Lahir di zaman Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.
-Wafatnya al Ahnaf bin Qais Abu Bahr at Tamimiy (menurut pendapat yang kuat).

-Tragedi pertempuran yang terjadi di Iraq ketika Abdul Malik berupaya untuk merebut Iraq (yang saat itu dikuasai oleh Mush’ab – pihak Ibnu Zubair). di Samping itu pula Mush’ab ingin merebut negri Syam. Maka terjadilah pertempuran dahsyat antara pasukan Abdul Malik dengan pasukan Mush’ab. Sebagian pasukan Mush’ab berkhianat kepadanya. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Mush’ab, Abdul Malik mempersiapkan pasukan al Hajjaj bin Yusuf untuk menggempur Ibnu Zubair di mekah………….

******************
Baca artikel terupdate:
http://abudawudalpasimiy.wordpress.com/sejarah/

===============================
Maroji:
*AL ‘IBAR Al Imam Adz Dzahabi
*TARIKH AL ISLAM Imam Adz Dzahabi
*SIYAR A’LAMIN NUBALA Adz Dzahabi

 

http://appsalafy.salafymedia.com

Bagikan Komentarmu